top of page

面談區活動

NGC.jpg

與專家會面

NGC專家 – 硬幣免費評估

NGC

10:00 – 12:00 

PMG.png

與專家會面

PMG專家 – 紙幣免費評估

PMG

14:00 – 15:00 

PCGS.png

與專家會面

PCGS Asia 專家: Mike Sargent 先生

14:00 – 15:30

PCGS ASIA

ASG.png.jpg

與專家會面

ASG 專家 – 郵票免費評估

15:00 – 16:00 

ASG

​圓桌區

soft cover all.jpg

​新書發佈- 中華民族紙幣發展歷史

林建邦先生

圓桌區 I : 12:00 – 14:00

Hann.jpeg

An Introduction to Card Collecting

Hann Boom 先生 

圓桌區 II : 14:00 – 15:00

anthony 1.png

香港錢幣史

李漢民先生

圓桌區 I : 13:00 – 14:00

Osmund Chan 1.jpg

香港維多利亞像五仙的四款正面模具

陳德安醫生

圓桌區 III : 14:30 – 15:30

Li Chia Yin.jpg

錢幣收藏心得

李家銀先生

圓桌區 II : 15:00 – 16:00 

bottom of page